Сделки с недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти

 Нотариус Светлана Кирилова изповядва сделки с недвижими имоти.

 

 

 

 

- нотариален акт за  продажба на недвижим имот;

- нотариален акт за  дарение на недвижим имот;

- нотариален акт за  замяна на недвижими имоти;

- нотариален акт за прехвърляне на  недвижим имот срещу задължение за   издръжка и гледане;

- нотариален акт за  учредяване право на строеж или друго вещно право или сервитут върху недвижим имот;

- нотариален акт за удостоверяване на право на собственост върху имот;

- нотариален акт за учредяване на право на ползване  върху недвижим имот;

- нотариален акт за доброволна делба  на недвижим имот;

-нотариален акт за учредяване на договорна ипотека; 

-молба – съгласие за заличаване на договорна ипотека;

-молба за учредяване на законна ипотека;

-молба –съгласие за заличаване на законна ипотека.

Уважаеми клиенти, имайте предвид, че всеки конкретен случай изисква специално внимание от страна на нотариуса. Моля Ви, предварително да запишете среща с нотариуса, като носите със себе си всички документи, с които разполагате, за да бъде направен точен и прецизен анализ на фактите и при изповядване на сделката да се постигне желания резултат от страните.