Други нотариални услуги и удостоверявания

Нотариални услугиНотариалната кантора на Нотариус Светлана Кирилова, град Пловдив извършва и  други нотариални услуги и удостоверявания:

 

 

 

 

- Удостоверяване на достоверна дата на  документ;

- Удостоверяване на съдържание на документ;

- Нотариални производства за даване на справки по нотариални книжа;

- Констативни протоколи, удостоверяващи определени факт;

- Заверка на подписите на съдружниците или на Съвета на директорите под протоколи на дружествата по Търговския закон;

- Издаване на удостоверения за актуално състояние на търговци и други удостоверения с отбелязване на точна дата и час на сваляне от Агенцията по вписвания;

- Нотариални производства по удостоверяване на дата, подпис, съдържание, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;

- Предаване на нотариуса за съхранение на книжа и документи;

- Снабдяване с удостоверения  от Св при АВ  за наличието или липсата на вещни тежести за недвижимите имоти;

- Снабдяване на страните със скици и схеми от АГКК – в процес на разработка;

- Снабдяване на страните с  Удостоверения за избран режим на имуществени отношения и др.