Договори

договориНотариалната кантора на Нотариус Светлана Кирилова, град Пловдив  изготвя и заверява договори в следните направления:

 

 

 

 

- договори за доброволна делба на недвижими имоти;

- предварителни договори за продажба на недвижим имот;

- брачни договори;

- договори за учредяване на сервитутни права – право на преминаване, право на прокарване на съоръжения от техническата инфраструктура;

- договори за прехвърляне на дружествени дялове;

- договори за наем;

- договори за заем;

- договори за аренда на земеделски земи;

- договори за продажба на предприятие;

- договори за цесия.